Basisregels van de samenwerking

Geachte klant, Hartelijk dank voor uw bestelling!

Wij herinneren u eraan dat omwille van de transparantie en de samenwerking in het kader van een partnerschap, de afhandeling van de bestelling op de volgende principes gebaseerd zal zijn:
 1. De uitvoerperiode van de bestelling door Eko-Okna N.V. begint na betaling van een voorschot van 30% tot 50%, afhankelijk van de waarde van de bestelling:
  • tot 10.000 euro voorschot van 30%
  • boven EUR 10.000 voorschot van 50%
  Eko-Okna S.A. kan een ander voorschotbedrag vaststellen, onafhankelijk van de hierboven vermelde bedragen, dat vooraf met de Koper zal worden overeengekomen en bevestigd.
 2. Het betaalde voorschot is niet voor terugbetaling vatbaar en wordt aan Eko-Okna S.A. uitgekeerd indien de Koper de bestelling annuleert of indien de goederen niet kunnen geleverd worden wegens het uitblijven van betaling van het resterende deel van de prijs vóór de levering. Indien de uitvoering van de bestelling plaatsvindt - met de uitdrukkelijke toestemming van Eko-Okna S.A. zonder vooruitbetaling - in het geval dat de Koper zich terugtrekt uit de bestelling vanaf het moment van orderbevestiging, is de Koper verplicht om aan Eko-Okna S.A. de tegenwaarde van zijn bestelling te betalen ter dekking van de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de Koper op het moment van volledige betaling van de verkoopprijs.
 4. De Klant is verplicht om het resterende deel van de verkoopprijs te betalen voor de verzending van goederen. Eko-Okna S.A. zal de goederen slechts aan de Koper verzenden nadat de volledige aankoopprijs op zijn rekening is bijgeschreven.
 5. IIn individuele gevallen, waarvoor een voorafgaand schriftelijk akkoord met Eko-Okna S.A. vereist is, zullen de goederen verzonden worden zonder volledige betaling, maar de Koper is verplicht het ontbrekende bedrag te betalen op het ogenblik van de levering aan de uitlaadplaats.
 6. Indien, in het in punt 5 beschreven geval, de betaling niet is ontvangen op het ogenblik van de levering aan de losplaats, worden de goederen slechts gelost indien de Koper op de losplaats per betaalkaart of contant betaalt vóór het lossen.
 7. In geval van betaling per overschrijving wordt de ontvangst van de fondsen op de rekening van Eko-Okna S.A. als betaling beschouwd. De klant is verplicht te wachten op de ontvangst van de betaling van de goederen om de kosten van de truckstop veroorzaakt door Eko-Okna S.A. te dekken.
 8. De Koper is verplicht de kosten te dragen voor het terugzenden van de goederen naar Eko-Okna S.A. in geval de volledige prijs niet betaald is.
 9. De principes beschreven in p. 4–7 hebben geen betrekking op de Koper met een kredietlimiet toegekend door Eko-Okna S.A.
 10. De regels beschreven in de punten 1-7 zullen individueel gewijzigd worden door Eko-Okna S.A. met betrekking tot Kopers die hun verplichtingen tegenover Eko-Okna S.A. niet op tijd nakomen.
 11. Alle kwantitatieve tekorten en zichtbare fysische gebreken van de goederen moeten door de Koper worden gemeld op het ogenblik van hun ontvangst op de zetel van de Verkoper of in geval van hun levering op een plaats aangeduid in de bestelling en door de Koper gespecificeerd in een afzonderlijk protocol.
 12. Verliezen, beschadigingen en andere gebreken die niet merkbaar zijn op het ogenblik van de aanvaarding van de goederen (verborgen gebreken) moeten aan de Verkoper worden gemeld binnen de 7 dagen na de ontdekking ervan. De Koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering, te onderzoeken. Bij het melden van een klacht is de Koper verplicht alle door de Verkoper verlangde informatie te verstrekken, met inbegrip van gemaakte foto's.
 13. Kennisgevingen van schade aan de goederen of hun niet-conformiteit met de bestelling na de datum vermeld in punt 11. zullen niet in aanmerking worden genomen, tenzij de Koper bijzonder gegronde redenen aanvoert.
 14. De klacht moet worden ingediend met behulp van het klachtenformulier dat beschikbaar is onder de link Klachtenformulier. De Koper aanvaardt het feit dat de klacht zal worden behandeld overeenkomstig de beginselen van het klachtenreglement, dat te vinden is op het adres Klachtenreglement.
 15. De uitvoering van de garantiebepalingen en de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken van het voorwerp van de verkoopsovereenkomst geschiedt pas na betaling door de Koper van het volledige bedrag vermeld op de BTW-factuur (punt 4.1.) aan Eko-Okna S.A.
 16. In het geval van het niet afhalen van correct geleverde goederen op de plaats van levering of in het geval van het niet vrijgeven van de goederen door de chauffeur wegens gebrek aan betaling, zullen de goederen vervoerd worden naar de maatschappelijke zetel van Eko-Okna S.A. Voor het hertransport van de goederen wordt de Koper een transportkost aangerekend, afhankelijk van de afstand tot de plaats van levering, die evenwel niet minder dan 150 EUR mag bedragen. Bovendien wordt de Koper voor elk raam of ander element van het houtwerk dat bij gebrek aan betaling niet wordt afgehaald of geleverd, een vergoeding van 25 euro per week van opslag van het raam aangerekend.
Door ondertekening van deze opdracht aanvaarden wij de hierboven beschreven basisregels voor samenwerking, alsmede KLACHTENVERORDENING en ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN.

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
NIP: 6391813241, KRS: 0000586067

Onze website gebruikt internet-tags zoals cookies om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken om inhoud en advertenties te personaliseren en om het verkeer naar websites, apps en het internet te analyseren. Cookies zijn computergegevens die worden opgeslagen in bestanden en opgeslagen op uw eindapparatuur (d.w.z. uw computer, tablet, smartphone, etc.), die de browser naar de server stuurt telkens wanneer de pagina vanaf dat apparaat wordt geopend, terwijl u sites op het internet bezoekt. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens